Ako jednoducho zmerať izolovaný priestor a zistiť potrebné množstvo izolácie.

Zistite rozmery Vašej strechy – stropu:

Pre meranie si pripravte potrebné náradie

  • budete potrebovať meter, pásmo, kladivo pre prípad, že budete potrebovať preniknúť cez horné vrstvy stropu, pri dutých trámových stropoch môže byť vhodná aj lopatka a vŕtačka.Podľa typu meraného objektu prejdite na miesto izolovania

 

Dutý trámový strop

Pultová strecha

Pultová strecha
Väzníková konštrukcia

Väzníková konštrukcia
Šikminy podkrovia

Šikminy podkrovia
Dutá stena

Dutá stena

Dutý trámový strop1. Na pôjde zmeriame šírku "A" a dĺžku priestoru "B". (od pomúrneho trámu po náprotivný tram, alebo od venca po veniec)

2. Následne vypočítame plochu pôjdu "Pp" v m2. (Pp=A x B)

3. Od vypočítanej plochy odpočítame neizolované plochy (komíny "P k", trámy "P t", výlez "P v", …) a vypočítame čistú izolovanú plochu "P". (P= Pp- Pk- Pt- Pv)

4. Zmeriame výšku dutiny "C" nasledoivným spôsobom:

ak sú na strope dosky, stačí jednu odtrhnúť a dutinu jednoduchozmerať
ak nášľapnú vrstvu tvorí betón, mazanina, násyp a.p. je potrebné vyseknúť alebovyvŕtať otvor, aby bolo možné dostať sa na ďalšiu vrstvu. Táto vrstva je pod násypom (alebo priamo pod betónom) a tvoria ju drevené dosky.
Pomocou vŕtačky prevŕtajte dosku tak, aby vznikol otvor aspoň1cm v priemere.
Pomocou rovného drôtu cez vyvŕtaný otvor ľahko preniknete do priestoru dutiny stropu.Pokiaľ drôtu nestojí nič v ceste je dutina prázdna. Zmeraním d ĺžky drôtu metrom a odrátaním hrúbky dosky máte veľmi presne zmeranú dutinu svojho stropu bez neporiadku a veľkého búrania

5. Vypočítame izolovaný objem "V". (V=P x C)

6. Pre zistenie potreby izolačného materiálu je potrebné objem "V" vynásobiť objemovým koeficientom spotreby. Pre daný typ konštrukcie (dutý trámový strop) je koeficient 1,3. ( Potreba materiálu = V x 1,3 )


Pultová strecha1. Izolovaná plocha bude prístupná cez servisní otvor, ktorý je väčšinou v strešnom plášti. Pokiaľ nie je, je potrebné ho vytvoriť tak, aby ste boli schopný do priestoru medzi stropom a strešným plášťom vliezť. Je potrebné plochu zmerať "A"a"B" a zistiť najmenšiu a najväčšiu výšku priestoru medzi samotnou strechou a plochou na ktorú sa bude izolácia fúkať.

2. Následne vypočítame plochu medzipriestoru "Pp" v m2. (Pp=A x B)

3. Od vypočítanej plochy odpočítame neizolované plochy (komíny "P k", trámy "P t", výlez "P v", …) a vypočítame čistú izolovanú plochu "P". (P= Pp- Pk- Pt- Pv)

4. Zvolíme si výšku izolácie "C" ( doporu čujeme 20 a viac cm)

5. Vypočítame izolovaný objem "V". (V=P x C)

6. Pre zistenie potreby izolačného materiálu je potrebné objem "V" vynásobiť objemovým koeficientom spotreby. Pre daný typ konštrukcie (pultová strecha) je koeficient 1,0. ( Potreba materiálu = V x 1,0 )


Väzníková konštrukcia1. Izolovaná plocha bude prístupná cez servisní otvor, ktorý je väčšinou v podhľade stropu. Pokiaľ nie je, je potrebné ho vytvoriť tak, aby ste boli schopný do priestoru medzi stropom a strešným plášťom vliezť. Je potrebné plochu zmerať "A"a"B" a zistiť najmenšiu a najväčšiu výšku priestoru medzi samotnou strechou a plochou na ktorú sa bude izolácia fúkať. V podstreší sa pohybujte opatrne, lebo podhľad väčšinou nebýva pochôdzny a mohli by ste ho poškodiť.

2. Následne vypočítajte plochu podstrešia "Pp" v m2. (Pp=A x B)

3. Od vypočítanej plochy odpočítame neizolované plochy (komíny "P k", trámy "P t", výlez "P v", …) a vypočítame čistú izolovanú plochu "P". (P= Pp- Pk- Pt- Pv)

4. Zvolíme si výšku izolácie "C" ( doporu čujeme 20 a viac cm)

5. Vypočítajte izolovaný objem "V". (V=P x C)

6. Pre zistenie potreby izolačného materiálu je potrebné objem "V" vynásobiť objemovým koeficientom spotreby. Pre daný typ väzníkovej konštrukcie je koeficient 1,0. ( Potreba materiálu = V x 1,0 )


Šikmina s dutinou, vstavané podkrovie1. Je potrebné zistiť vhodnosť konštrukcie pre fúkanú izoláciu. Najdôležitejšie je, aby medzi dutinou a strešnou krytinou bola použitá difúzne otvorená kontaktná fólia a nad ňou odvetrávaná medzera.

2. Zmerajte rozmery "A","B"a"C" pre každú plochu podľa dispozície šikmín

3. Následne vypočítajte plochu šikmín "P š1 - Pšx" v m2. (Pš=A x B)

4. Od vypočítanej plochy odpočítajte neizolované plochy (komíny "P k", trámy "P t", strešné okná "Po", …) a vypočítame čistú izolovanú plochu "P 1-x"pre každú šikminu. (P1-x = Pš- Pk- Pt- Po)

5. Vypočítajte jednotlivé izolované objemy "V 1-x". (V1-x=P x C), a následne ich spočítajte.

6. Pre zistenie potreby izolačného materiálu je potrebné objem "V" vynásobiť objemovým koeficientom spotreby. Pre daný typ konštrukcie (šikmina s dutinou) je koeficient 1,5. ( Potreba materiálu = V x 1,5 )

7. Ak máte podkrovie skonštruované tak, že časť stropu netvoria šikminy, ale vodorovná plocha (plocha nad klištinami), vypo čítajte ju ako väzníkovú kovštrukciu.

8. Pre celkovú potrebu materiálu spočítajte obidva výsledky ( Šikmina s dutinou + plocha nad klištinami )


Dutá stenaDutá stena je z pohľadu izolácií špecifická konštrukcia, ktorá môže obsahovať rôzne konštrukčné prvky. Preto je vhodné jej zameranie konzultovať s našimi technikmi.